Miljöledningssystem (Miljöpolicy)

ANDesign utarbetar förslag till utformning av sina projekt med hög kvalitet
som uppfyller angelägna miljökrav.

ANDesign har ett samhällsansvar att eftersträva kretsloppsanpassade anläggningar och ett
uthålligt stadsbyggande.

ANDesign följer de riktlinjer som ges i ”Miljöanpassad projektering” av Arkitekt- och
Ingenjörsföretagen samt Byggsektorns kretsloppsråd.
Verksamheten bedrivs på ett resurssnålt sätt med minsta möjliga påverkan på omgivande miljö.

ANDesigns miljöpolicy innebär:

Att värna om hälsa och miljö

Att göra miljöarbetet till en integrerad del i verksamheten och företagets kvalitetssystem

Att stimulera medarbetare till delaktighet i miljöarbetet och ge kunskap
om hur miljön påverkas av AND:s verksamhet

Tillämpning av policyn

- Företaget verkar för att kretsloppsanpassade och resurssnåla lösningar väljs.

- Arbetsmaterial och varor som används för att genomföra verksamheten
väljs med hänsyn till rådande miljökrav.

- Källsortering av papper och annat material tillämpas.

- Företaget följer utvecklingen inom miljöområdet så att miljöskyddande
åtgärder vidtas med största möjliga effektivitet.