Kvalitetssäkringssystem

4.1 Ledningens ansvar

Kvalitetspolicyn i ANDesigns arkitektkontor är enmansföretagets fördelar vad gäller mindre
projekt där samma person står för idéprogram och genomförande själv. Genom åren har
samtidigt ett komplett nätverk byggts upp för ökad kompetens och kapacitet vid större projekt.
Nätverket ger en nära informationsöverföring och god kunskapsåterföring.


4.2 Kvalitetssystem

ANDesigns kvalitetssystem är metoden att tydliggöra företagets arbetssätt för uppdragsgivaren
att kvalitetsmålet hela tiden bevakas och hålls aktuell genom hela projektet

Det är viktigt att ett projekts målsättning diskuteras fortlöpande med beställaren så att eventuella
justeringar görs i en öppen dialog.

Ett projekts målsättning och uppdragsnivå ska dokumenteras för att undvika missförstånd.
Definierad kvalitet som överensstämmer med beställarens önskemål och den produkt beställaren
förväntas få.

Alla möten ska protokollföras i direkt anslutning till mötet och godkännas av beställaren

En kvalitetsplan upprättas för varje projekt för att anpassa företagets kvalitetssystem till det
aktuella projektet.


4.18 Utbildning

Företaget ANDesign satsar mycket tid på utbildning och erfarenhetsåterföring, den är viktig för såväl kvalitén som för arbetstillfredställelsen.

Målsättningen är en bred allmänkunskap som omfattar alla arbetsuppgifter i företaget. Med fördjupning
i tre områden som gestaltning av stadsrummet, mindre byggnader exteriört och interiört samt produktutveckling för den yttre miljön.